Tõlketeenuse tingimused

Tõlketeenuse osutamise tüüptingimused
1.1. Käesolevad tõlketeenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) moodustavad teenuse osutaja (edaspidi: Tõlkebüroo) ja tõlketeenuse tellija (edaspidi: Tellija) vahel sõlmitud tõlketeenuse osutamise lepingu lahutamatu lisa. Tõlketeenuse osutamise lepinguks loetakse Tõlkebüroo ja Tellija vahel kirjalikult (sealhulgas e-maili teel) või suuliselt (sealhulgas telefoni teel) sõlmitud tõlketeenuse osutamise kokkulepet vastavalt VÕS §-le 9.
1.2. Tõlkebüroo ja Tellija( edaspidi: Klient) vahel sõlmitava lepingu aluseks on Tüüptingimused.

2. Tõlkebüroo õigused ja kohustused
2.1. Tõlke tellimisel lepivad Tõlkebüroo ja Tellija kokku tõlke tähtajas ja hinnas.
2.2. Tõlkebürool on õigus Tellijalt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi kohta (on see informatiivne, reklaammaterjal, dokument jne).
2.3. Kui Tõlkebürood ei teavitata tõlke eesmärgist, kohustub Tõlkebüroo tegema tõlke oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Tellija on tõlke tellinud informatiivsel eesmärgil.
2.4. Tõlkebürool on õigus paluda Tellijalt selgitusi tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada nende kohta Tellijalt mõistliku aja jooksul tagasisidet. Vastasel juhul ei saa Tõlkebüroo vastutada nende terminite/lühendite asjakohase tõlkimise eest.
2.5. Tõlkebüroo on kohustatud teostama tõlke oma parimate professionaalsete teadmiste ja võimete kohaselt ning andma tõlke Tellijale üle kokkulepitud tähtajaks.
2.6. Tõlkebüroo on kohustatud viivitamatult informeerima Tellijat asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada tõlke õigeaegset valmimist. Tõlkebüroo on kohustatud tegema kõik endast sõltuva, et kindlustada tõlke tähtaegne valmimine.
3.7. Tõlkebürool on õigus nõuda Tellijalt valminud tõlke eest tasu vastavalt kokkulepitud hinnale.
4. Tellija õigused ja kohustused
4.1. Tellijal on õigus saada tõlge kokkulepitud tähtaja jooksul.
4.2. Tellijal on õigus 10 kalendripäeva jooksul pärast tõlke kättesaamist esitada põhjendatud ja võimalikult konkreetsed pretensioonid tõlke kvaliteedi kohta. Hilisemad pretensioonid lahendatakse vaid vastastikuse kokkuleppe alusel.
4.3. Tellijal on õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamisel on Tellija kohustatud tasuma Tõlkebüroole tellimuse tühistamise hetkeks tõlgitud lehekülgede eest, ning Tõlkebürool on kohustus vastavad leheküljed Tellijale üle anda.
4.4. Tellijal on kohustus maksta valminud tõlke eest tasu vastavalt kokkulepitud hinnale.

5. Tõlkebüroo vastutus tõlketöö kvaliteedi eest ja pretensioonide lahendamise kord
5.1. Põhjendatud pretensiooni esitamisel vastavalt Tüüptingimuste punktile 4.2 lepivad osapooled kokku tähtaja, mille jooksul Tõlkebüroo on kohustatud tõlkevea(d) oma kuludega parandama. Kui Tellija tähtaja kokkuleppimisest keeldub või annab paranduste tegemiseks korralduse kolmandale isikule, vabaneb Tõlkebüroo kohustusest vigu parandada. Kui Tõlkebüroo parandab vead selleks ettenähtud aja jooksul, tasub Tellija Tõlkebüroole kogu tõlketeenuse osutamise eest kokkulepitud summa.
5.2. Kui Tõlkebüroo ei paranda tõlkevigu kokkulepitud tähtaja jooksul, võib Tellija nõuda Tõlkebüroolt hinna alandamist. Tellijal ei ole õigust hinna alandamist nõuda kui tegemist on vähetähtsate vigadega. Viga loetakse vähetähtsaks, kui see ei muuda teksti mõtet. Spetsiifiliste terminite muudatusi ning tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui Tõlkebüroo on palunud Tellijalt selliste terminite/lühendite seletusi või tõlkeid, kuid Tellija ei ole seda teinud.
6. Tasu maksmise kord
6.1. Tellija maksab Tõlkebüroole tõlketeenuste eest tasu Tõlkebüroo esitatud hinnapakkumise või Tõlkebüroo hinnakirja alusel koostatud arve järgi.
6.2. Tõlketöö hinna arvestamise aluseks on standardlehekülg, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üks standardlehekülg koosneb 1800 tähemärgist, hõlmates ka kirjavahemärke ja tühikuid. Minimaalseks arvestusühikuks on 0,5 standardlehekülge.
6.3. Maksed sooritatakse pangaülekandega. Tõlkebürool on õigus nõuda Tellijalt garantiikirja esitamist või ettemaksu tasumist.
6.4. Maksetähtajas lepivad Pooled kokku lepingus, kui seda ei tehta loetakse maksetähtajaks 7 kalendripäeva alates tõlketöö üleandmisest Tellijale.
6.7. Maksmisega hilinemise korral on Tõlkebürool õigus nõuda tasumata summa eest viivist 0,05% päevas.

7. Lõppsätted
7.1. Kõiki lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tõlkebüroo asukohajärgses kohtus.